Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Około 8-10 lat temu, na mniejszą skalę także i dzisiaj, dużo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają pośrednicy finansowi (Open Finance), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych) oraz banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brak gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, wzrasta ilość postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w wielkim skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest nierówny – znacznie większa ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są przeważnie niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami obarczona jest wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co 30 dni, kwartał, 6 miesięcy lub rok. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w przypadku braku wpłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient otrzymuje niewielki ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny niejednokrotnie posiadacze polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zebranych dotychczas na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.